Årsstämma 2021

Stämmoprotokoll

Stämma 2021, ändrat datum 14/6

Årsstämma 2021 Poströstningsformulär

Årsstämma 2021 Stämmohandlingar

Styrelsens upplysningsplikt

Styrelsen har en särskild upplysningsplikt när stämman hålls som en poströstningsstämma. En medlem kan lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Mejla begäran till info@palsundet.se eller lämna till en styrelseledamot. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats.

Frågor som kommit till styrelsen på detta sätt:

2021-05-10 Fråga från Holger Lindström:

Jag vill ha styrelsens svar avseende följande:

  • Vilka uppgifter har styrelsen ålagt HSB att utföra och till vilka kostnader?
  • Viktiga och kostsamma beslut som tas på styrelsemötena?
  • Brf Pålsundets underhållsplan?

2021-05-25 Styrelsens svar:

Tack för din begäran om information enligt styrelsens upplysningsplikt. Se svar nedan i rött.

  • Vilka uppgifter har styrelsen ålagt HSB att utföra och till vilka kostnader?

Brf Pålsundet anlitar HSB för ekonomisk-, teknisk- och administrativ förvaltning samt fastighetsskötsel. Städning köps av HSB Städ som är ett fristående bolag med franchiseavtal med HSB Stockholm. Brf Pålsundets kostnader för dessa tjänster finns redovisade i föreningens årsredovisning som nyligen delats ut till Brf Pålsundets medlemmar.

  • Viktiga och kostsamma beslut som tas på styrelsemötena?

De beslut som fattats av styrelsen rör bl.a. föreningens kortsiktiga och långsiktiga underhåll, dvs beslut som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick. Väsentliga om- ny- eller tillbyggnadsprojekt är underställda stämman för beslut.

Större beslut som rör medlemmarna informeras om på Brf Pålsundets hemsida samt i förekommande fall även på anslag i föreningens trappuppgångar. 

De informationsmöten som traditionellt har hållits har under det senaste året varit inställda pga rådande pandemi, styrelsen har för avsikt att återuppta dessa när smittläget i samhället tillåter.

  • Brf Pålsundets underhållsplan

Styrelsen har nyligen publicerat en sammanfattning av planerat kommande underhåll på Brf Pålsundets hemsida (www.palsundet.se). Där listas tidpunkt samt planerad åtgärd. Länk till styrelsens dokument om Underhållsplanering