Stämma 2021, ändrat datum 14/6

21-05-16

Ordinarie föreningsstämma

Pga rådande Corona-restriktioner har Styrelsen bestämt att vi i år ska ha enbart poströstningsstämma. Vid den fysiska stämman kommer bara ordförande, sekreterare och rösträknare att delta. Bostadsrättsföreningens medlemmar kommer inte att kunna delta digitalt via dator eller mobil. Tillsammans med stämmohandlingarna kommer ett poströstningsformulär med instruktioner att delas ut.

Datum för stämman är nu ändrat till måndagen 2021-06-14. Men det viktiga datumet för dig som medlem är att lämna in din poströst senast fredagen 2021-06-11, gärna tidigare!

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Mejla begäran till info@palsundet.se eller lämna till en styrelseledamot. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats.

 

 

 

Containrar 2021-05-07 – 17

21-04-29

I likhet med tidigare år kommer det att ställas upp containrar för medlemmarna i Brf Pålsundet ska kunna rensa lägenheter och förråd på saker som ska slängas.  Containrarna är beställda att anlända fredagen den 7 maj och tas bort måndagen den 17 maj. Till Anders Reimers väg 4 kommer en täckt container och till Anders Reimers väg 17 kommer en öppen container.
containrarna kan blandat avfall slängas – sådant som inte kan källsorterats i föreningens återvinningsrum.

Du får slänga följande saker i containrarna:
Brännbart avfall, Deponi, Skrot & Metall, Mineralull, Metall, Papper, Plast, Trä, Glas, Sten.

Du får inte slänga följande saker i containrarna:
Farligt avfall, Tryckimpregnerat trä, Elavfall, Tegel, Grus, PVC, Komposterbart avfall, Vitvaror, Elektronik

 

 

 

 

 

Tidningspappersbehållarna och grinden mellan ARv 9 och ARv 11

2021-04-09 


Returpappersbehållarna för tidningar som funnits utplacerade på flera ställen längs Anders Reimers väg kommer att flyttas och kommer bara att finnas utanför återvinningsrummet utanför ARv 9. 

Grindarna som finns utanför fastighetsskötarexpedition på ARv 9 kommer att hållas låsta för att underlätta för de som sköter tömningen av återvinningsrummet. Felparkerade bilar har hindrat dem att komma fram.