Containrar 2021-05-07 – 17

21-04-29

I likhet med tidigare år kommer det att ställas upp containrar för medlemmarna i Brf Pålsundet ska kunna rensa lägenheter och förråd på saker som ska slängas.  Containrarna är beställda att anlända fredagen den 7 maj och tas bort måndagen den 17 maj. Till Anders Reimers väg 4 kommer en täckt container och till Anders Reimers väg 17 kommer en öppen container.
containrarna kan blandat avfall slängas – sådant som inte kan källsorterats i föreningens återvinningsrum.

Du får slänga följande saker i containrarna:
Brännbart avfall, Deponi, Skrot & Metall, Mineralull, Metall, Papper, Plast, Trä, Glas, Sten.

Du får inte slänga följande saker i containrarna:
Farligt avfall, Tryckimpregnerat trä, Elavfall, Tegel, Grus, PVC, Komposterbart avfall, Vitvaror, Elektronik

 

 

 

 

 

Stämma 2021-06-01, ny version

21-04-23

Ordinarie föreningsstämma hålls 2021-06-01

Pga rådande Corona-restriktioner har Styrelsen bestämt att vi i år ska ha enbart poströstningsstämma. Vid den fysiska stämman kommer bara ordförande, sekreterare och rösträknare att delta. Bostadsrättsföreningens medlemmar kommer inte att kunna delta digitalt via dator eller mobil. Tillsammans med stämmohandlingarna kommer ett poströstningsformulär med instruktioner att delas ut. När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Mejla begäran till info@palsundet.se eller lämna till en styrelseledamot. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats.

 

 

 

 

 

Tidningspappersbehållarna och grinden mellan ARv 9 och ARv 11

2021-04-09 


Returpappersbehållarna för tidningar som funnits utplacerade på flera ställen längs Anders Reimers väg kommer att flyttas och kommer bara att finnas utanför återvinningsrummet utanför ARv 9. 

Grindarna som finns utanför fastighetsskötarexpedition på ARv 9 kommer att hållas låsta för att underlätta för de som sköter tömningen av återvinningsrummet. Felparkerade bilar har hindrat dem att komma fram. 

 

 

 

 

 

Medlemsengagemang

2021-03-02

Medlemsengagemang

Följande är citat från Brf Pålsundets stadgar:

”Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet i föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet”.

Engagerade medlemmar har genom åren bland annat byggt upp ett snickarrum, ett gym och startat en ateljéförening. Brf Pålsundets styrelse ser positivt på dessa initiativ. Kom gärna med förslag till styrelsen om det är något du vill förbättra i vår bostadsrättsförening, styrelsen kommer att stötta dig/er genom processen. Det är dock viktigt att du själv som medlem vill ta ansvar för ditt initiativ, prata gärna ihop dig med några grannar om en gemensam idé.

Engagera dig i Brf Pålsundet!

Vill du vara med och bidra till en bättre förening? Brf Pålsundet drivs dels av styrelsen, men för att föreningen ska fungera är det viktigt att även andra hjälper till. I arbetet med att ta hand om våra hus dyker det ofta upp frågor medlemmarnas kunskaper kan vara till nytta.

Jurister har varit till stor nytta genom att hjälpa till med granskning av avtal.

Arkitekter har hjälpt till med utformning av allmänna utrymmen.

Elektriker har bidragit med kunskap om hur elarbeten kan göras bäst i föreningen.

Vill du vara med och hjälpa till, men känner att du inte har tid att sitta i styrelsen? Skicka gärna ett mail till info@palsundet.se   Glöm inte att skriva vad du tror att du kan hjälpa till med!

Intresserad av styrelsearbete

Klicka här för att läsa mailet på webben

Är du intresserad av att sitta i styrelsen i din bostadsrättsförening, men vet inte riktigt vad det innebär och vad du behöver kunna? Vi på HSB Stockholm vill gärna uppmuntra och stärka engagemanget i föreningarna och bjuder därför in till en gratis digital föreläsning om hur styrelsearbetet fungerar i en bostadsrättsförening.

UNDER FÖRELÄSNINGEN TAR VI UPP FRÅGOR SÅ SOM:

  • Hur arbetar en bostadsrättsförenings styrelse och vilka roller finns?
  • Hur fungerar en bostadsrättsförenings ekonomi?
  • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?
  • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?

Föreläsare: Petrus Jansson, verksamhetschef på HSB Stockholm.
Varmt välkommen att titta på en tid och plats som passar dig!

Klicka här för att titta på föreläsningen