Ängar, örter och planteringar

Under våren och sommaren har föreningen gjort en insats för den biologiska mångfalden på vår ö. 

– Ett antal mindre ytor av gräsmatta växa upp till äng för att gynna pollinatörer.

– Örter och växter har låtits växa in under buskage för att skapa bättre förutsättningar för ex igelkottar.

– Ett antal träd och buskar har planterats, växterna har valts både med tanke på blommor för människor och för att skapa gömställen och mat åt ex småfåglar.

En översyn av föreningens mark sker nu tillsammans med en landskapsarkitekt. Målet är att bevara den kulturhistoriskt viktiga och vackra miljön runt våra hus och samtidigt skapa förutsättningar för djurliv på ön.